องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สมาชิกสภา

นายชินกร จารีรัตน์
ประธานสภา อบต.
086-057-7451

นางสาวบุญเกิด พิณพาทย์
รองประธานสภาฯ
093-550-5048

นางสาววราภรณ์ พรมลี
เลขานุการสภาฯ
093-921-4674

นายสุภาพ บุญพิมพ์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
083-382-3166

นายบุปผา สัตนันท์
ส.อบต.หมู่ที่ 2
065-339-7236

นายนคร ผลาศาสตร์
ส.อบต.หมู่ที่ 3
096-010-9946

นายอดิศักดิ์ เวียงแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 4
093-446-6488

นายสมาน กะตะศิลา
ส.อบต.หมู่ที่ 7
092-530-6721

นางสาวสุภัชยา ถานัดดี
ส.อบต.หมู่ที่ 8
081-808-8859

นายฉัน แก่นของ
ส.อบต. หมู่ที่ 9
065-089-2762

นายสุวรรณ จงจำ
ส.อบต.หมู่ที่ 11
083-337-4312

นายสมรักษ์ ผันผาย
ส.อบต.หมู่ที่ 12
092-476-5719

นางสาวอัมพวัน สุฉายา
ส.อบต.หมู่ที่ 13
098-198-7776