องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สมาชิกสภา

นายชินกร จารีรัตน์
ประธานสภา อบต.

นายจำรัส สระบัว
รองประธานสภาฯ
083-361-8556

นายสมรักษ์ ผันผาย
เลขานุการสภาฯ
080-324-4169

นายสมปอง พูลสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ที่1

นายจำรัส สระบัว
ส.อบต.หมู่ที่ 2
098-114-3675

นายคำสอน อัมภาพร
ส.อบต.หมู่ที่2

นางรัชนี ทับพิลา
ส.อบต.หมู่ที่ 3
080-195-6326

นายอดิศักดิ์ เวียงแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 4
080-798-4617

นายมีชัย จิตมั่น
ส.อบต.หมู่ที่4
085-463-6793

นางจิราภรณ์ กอศรี
ส.อบต.หมู่ที่5

นางสาวบุญเกิด พิณพาทย์
ส.อบต.หมู่ที่6

นายดำรงค์ จันทะนันท์
ส.อบต.หมู่ที่6

นายทวี จันทะนันท์
ส.อบต.หมู่ที่7

นายหงวย โคโตสี
ส.อบต.หมู่ที่7

นายมีชัย ถานัดดี
ส.อบต.หมูที่8

นายสงคราม วิมล
ส.อบต.หมู่ที่8

นายสว่าง ประสพผล
ส.อบต.หมู่ที่9

นายฉัน แก่นของ
ส.อบต.หมู่ที่9

นายวิเชียร สระบัว
ส.อบต.หมู่ที่10

นายประมวล นินทะการ
ส.อบต.หมู่ที่10

นายสุวรรณ จงจำ
ส.อบต.หมู่ที่11

นายสทรักษ์ ผันผาย
ส.อบต.หมู่ที่12

นายเทิดศักดิ์ บุญเศษ
ส.อบต.หมู่ที่12

นายไสว จันทะนันท์
ส.อบต.หมู่ที่13

นายพนม ถาพินนา
ส.อบต.หมู่ที่13