องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอำนวยพร แพงสกล
นักวิชาการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
064-071-5838

นางอุบล เนตรวงศ์
ครู คศ.2
087-966-0177

นางสาวละมัย สุวรรณกูฏ
ครู คศ.1
084-796-7448

นางชณารัศมิ์ ธนสิทธิ์กุลโชติ
ครู คศ.1
066-136-6095

ว่าที่ ร.ต.ธนพงษ์ ธงศรี
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรนุช ภูพานเพชร
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีเฉลิม
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกนกพรรณ เนตรวงษ์
ผช.จพง.ศูนย์เยาวชน