องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง วันที่ 2 มีนาคม 2560

 ตามคำสั่งที่ 036/2560 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 11โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วันที่ : 16 ตุลาคม 60   View : 122
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :