องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนานวล เรื่อง สอบราคาซื้อ ประจาปีงบประมาณ 2557 จานวน 1 โครงการ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลนานวล มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ประจาปีงบประมาณ 2557 จานวน 1 โครงการ ดังต่อไปนี้

1 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนานวล และห้องส่วนโยธา


 
1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนานวลเรื่อง สอบราคาซื้อ ประจาปีงบประมาณ 2557 จานวน 1 โครงการ
2.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับ
อากาศ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนานวลและ ห้องส่วนโยธา 
   

วันที่ : 3 กันยายน 57   View : 245
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :