องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต

มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต

วันที่ : 27 กรกฎาคม 63   View : 113
มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน
มาตรการป้องกันการ รับสินบน  (ดู 112)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ  (ดู 106)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม  (ดู 108)
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง  (ดู 112)
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต  (ดู 113)
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  (ดู 115)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ  (ดู 114)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :