องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

สถานะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล 
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 63   View : 66
มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน
มาตรการป้องกันการ รับสินบน  (ดู 97)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ  (ดู 89)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม  (ดู 91)
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง  (ดู 96)
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต  (ดู 96)
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  (ดู 98)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ  (ดู 98)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :