องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

~~คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล  ที่ 011/2559 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559                                                                                                  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้าง จ่ายขาดเงินสะสม ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2558  เมื่อวันที่  29 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล  จำนวน  20 โครงการรายละเอียดเอกสารตามที่แนบ
 
วันที่ : 8 มิถุนายน 60   View : 121
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :