องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง 011/2559 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน  20โครงการ  
   บัดนี้  คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบ
 
วันที่ : 8 มิถุนายน 60   View : 73
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :