องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 18 พ.ย. 63 66
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 27 ก.ค. 63 100
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 27 ก.ค. 63 98
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 27 ก.ค. 63 98
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 27 ก.ค. 63 96
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 27 ก.ค. 63 96
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 27 ก.ค. 63 91
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 27 ก.ค. 63 89
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 27 ก.ค. 63 97