องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2560 28 ต.ค. 59 73
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 23 พ.ค. 59 85
เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง 23 พ.ค. 59 86
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 23 พ.ค. 59 75
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง 23 พ.ค. 59 67
เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์เด็กเล็ก 20 ส.ค. 58 85
ประกาศสอบราคา 4 โครงการ- รางระบายน้ำ 12 ก.พ. 58 116
สอบราคาจ้าง ประจำปี 2558 จำนวน 4 โครงการ 15 ม.ค. 58 95
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 4 พ.ย. 57 150
สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นานวล 16 ต.ค. 57 108
สอบราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 2 โครงการ 13 ต.ค. 57 127
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนานวล เรื่อง สอบราคาซื้อ ประจาปีงบประมาณ 2557 จานวน 1 โครงการ 3 ก.ย. 57 142
สอบราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 โครงการ 3 ก.ย. 57 139