องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
คณะผู้บริหาร

ดร.บุญเพ็ง โวท
นายก อบต.
097-3359407

นายสำรวย กำใลทอง
รองนายก อบต.
062-5290323

นายเกียรติศักดิ์ พินพาทย์
รองนายก อบต.
087-9125398

นายสุวัฒน์ สาระบุตร
เลขานุการนายก
089-2414146

นางสาวมีนา สัตนันท์
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.นานวล
061-145-0664

นางสาวมีนา สัตนันท์
รองปลัด อบต.นานวล
061-145-0664