องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
คณะผู้บริหาร

ดร.บุญเพ็ง โวท
นายก อบต.

นายสำรวย กำใลทอง
รองนายก อบต.

นายสมเกียรติ พินพาทย์
รองนายก อบต.

นายสุวัฒน์ สาระบุตร
เลขานุการนายก