องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวล
1.  ที่ตั้งและอาณาเขต
ตำบลนานวล เป็นหนึ่งในจำนวน 13 ตำบลในเขตอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอพนมไพร 
ห่างจากตัวอำเภอพนมไพร  ประมาณ 4 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 72  กิโลเมตร (ทางรถยนต์)
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ         จรดเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพรและอำเภอพนมไพร 
ทิศใต้             จรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก    จรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก      จรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด

         บริเวณที่ตั้ง  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล  บ้านเลข 129 หมู่ที่ 2  ตำบลนานวล  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด
 
2.  พื้นที่ 
ตำบลนานวลมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ     41.46   ตารางกิโลเมตร   18,564   ไร่  แบ่งเป็น 
          2.1  พื้นที่อยู่อาศัย                   1,003         ไร่       ร้อยละ    5.40    ของพื้นที่
          2.2  พื้นที่การเกษตร               16,398         ไร่       ร้อยละ  88.33    ของพื้นที่
          2.3  พื้นที่ป่าไม้                          455         ไร่       ร้อยละ    2.45    ของพื้นที่
          2.4  พื้นที่แหล่งน้ำ                      450          ไร่       ร้อยละ    2.42    ของพื้นที่
          2.5  พื้นที่อื่น ๆ                          258          ไร่       ร้อยละ    1.39    ของพื้นที่3.   ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ
ตำบลนานวลมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม แหล่งน้ำที่สำคัญตามธรรมชาติ คือ หนองนาม่อง กุดโอ กุดเดิด
มีห้วยก๊ากว๊ากไหลผ่านจากทางทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ของตำบล ซึ่งเป็นลำน้ำที่แบ่งเขตระหว่างตำบลนานวลกับตำบลโคกสว่าง ความสูงข้องพื้นที่จากระดับทะเลปานกลาง  120 เมตร
          ตำบลนานวล มีลักษณะภูมิอากาศของตำบล จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศมรสุมเขตร้อน (Tropical monsoon climate) ซึ่งแบ่งได้ 3 ฤดู คือ
1.  ฤดูฝน        จะเริ่มตั้งแต่  เดือน พฤษภาคม    ถึง เดือน ตุลาคม
2.  ฤดูหนาว     จะเริ่มตั้งแต่  เดือน พฤศจิกายน   ถึง เดือน กุมภาพันธ์
3.  ฤดูร้อน       จะเริ่มตั้งแต่  เดือน มีนาคม        ถึง เดือน เมษายน
 
4.   จำนวนหมู่บ้าน และการปกครอง
ตำบลนานวล  แบ่งการปกครองออกเป็น  13  หมู่บ้าน คือ
-  หมู่ที่  1  บ้านนานวล             นางสาวอมร  ศรีนวล                เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-  หมู่ที่  2  บ้านคำพระ             นายนรา  ไพรสุวรรณ                เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-  หมู่ที่  3  บ้านโนนม่วง           นายสนอง  ทับพิลา                  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-  หมู่ที่  4  บ้านราษฎร์นิยม       นายสุพรรณ จันทร์พิทักษ์          เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-  หมู่ที่  5  บ้านชาติ                 นายสุดสาคร  อัตโน                 เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-  หมู่ที่  6  บ้านโนนจิก             นายคำนวน  คำรัตน์                  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-  หมู่ที่  7  บ้านหนองคู             นายพงค์พันธ์ จันทะนันท์           เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-  หมู่ที่  8  บ้านขยอม              นายศุภเศรษฐ์ สุจริตภักดี           เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-  หมู่ที่  9  บ้านคำพระ             นายอมรชัย  ศรีสมุทร               เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-  หมู่ที่  10  บ้านชาติเจริญ        นายแสวง   วินทะไชย              เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-  หมู่ที่  11  บ้านนิยมใหม่         นายฉลาด  โคตะลุนาม             เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-  หมู่ที่  12  บ้านนานวล           นายเทิดศักดิ์  โยคะวัตร์            เป็นกำนันตำบลนานวล
-  หมู่ที่  13  บ้านมุจรินทร์         นายประจบ  สุดาเดช                เป็นผู้ใหญ่บ้าน

5.   ประชากร
           ตำบลนานวล มีประชากรทั้งสิ้น   4,421 คน  แยกเป็น  ชาย 2,216  คน  หญิง 2,205  คน
 มีจำนวนครัวเรือน   1,326  ครัวเรือน 
 
ตารางจำนวนประชากร  แยกตามหมู่บ้าน
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนประชากรทั้งหมด จำนวนหลังคาเรือน
(หลังคา)
ชาย หญิง รวม
1 บ้านนานวล 135 126 261 78
2 บ้านคำพระ 260 237 497 149
3 บ้านโนนม่วง 232 224 456 152
4 บ้านราษฎร์นิยม 80 85 165 45
5 บ้านชาติ 258 246 504 146
6 บ้านโนนจิก 154 166 320 93
7 บ้านหนองคู 156 182 338 97
8 บ้านขยอม 83 85 168 43
9 บ้านคำพระ 179 182 361 124
10 บ้านชาติเจริญ 265 252 517 160
11 บ้านนิยมใหม่ 105 103 208 55
12 บ้านนานวล 210 214 424 123
13 บ้านมุจรินทร์ 99 103 202 61
รวม 2,216 2,205 4,421 1,326
 
ตารางแสดงจำนวนประชากรแยกตามอายุ
 
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
1- 9 ปี 174 167 341
10-19 ปี 243 232 475
20-29 ปี 348 290 638
30-39 ปี 313 279 592
40-49 ปี 374 357 731
50-59 ปี 379 363 742
60-69 ปี 218 251 469
70 ปีขึ้นไป 167 266 433
รวม             2,216               2,205               4,421


 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
View : 3543