องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวล
1.  ที่ตั้งและอาณาเขต
ตำบลนานวล เป็นหนึ่งในจำนวน 13 ตำบลในเขตอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอพนมไพร 
ห่างจากตัวอำเภอพนมไพร  ประมาณ 4 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 72  กิโลเมตร (ทางรถยนต์)
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ         จรดเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพรและอำเภอพนมไพร 
ทิศใต้             จรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก    จรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก      จรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด

         บริเวณที่ตั้ง  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล  บ้านเลข 129 หมู่ที่ 2  ตำบลนานวล  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด
 
2.  พื้นที่ 
ตำบลนานวลมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ     41.46   ตารางกิโลเมตร   18,564   ไร่  แบ่งเป็น 
          2.1  พื้นที่อยู่อาศัย                   1,003         ไร่       ร้อยละ    5.40    ของพื้นที่
          2.2  พื้นที่การเกษตร               16,398         ไร่       ร้อยละ  88.33    ของพื้นที่
          2.3  พื้นที่ป่าไม้                          455         ไร่       ร้อยละ    2.45    ของพื้นที่
          2.4  พื้นที่แหล่งน้ำ                      450          ไร่       ร้อยละ    2.42    ของพื้นที่
          2.5  พื้นที่อื่น ๆ                          258          ไร่       ร้อยละ    1.39    ของพื้นที่3.   ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ
ตำบลนานวลมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม แหล่งน้ำที่สำคัญตามธรรมชาติ คือ หนองนาม่อง กุดโอ กุดเดิด
มีห้วยก๊ากว๊ากไหลผ่านจากทางทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ของตำบล ซึ่งเป็นลำน้ำที่แบ่งเขตระหว่างตำบลนานวลกับตำบลโคกสว่าง ความสูงข้องพื้นที่จากระดับทะเลปานกลาง  120 เมตร
          ตำบลนานวล มีลักษณะภูมิอากาศของตำบล จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศมรสุมเขตร้อน (Tropical monsoon climate) ซึ่งแบ่งได้ 3 ฤดู คือ
1.  ฤดูฝน        จะเริ่มตั้งแต่  เดือน พฤษภาคม    ถึง เดือน ตุลาคม
2.  ฤดูหนาว     จะเริ่มตั้งแต่  เดือน พฤศจิกายน   ถึง เดือน กุมภาพันธ์
3.  ฤดูร้อน       จะเริ่มตั้งแต่  เดือน มีนาคม        ถึง เดือน เมษายน
 
4.   จำนวนหมู่บ้าน และการปกครอง
ตำบลนานวล  แบ่งการปกครองออกเป็น  13  หมู่บ้าน คือ
-  หมู่ที่  1  บ้านนานวล             นายชวนนรงค์ ศรีทัศน์              เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-  หมู่ที่  2  บ้านคำพระ             นายนรา  ไพรสุวรรณ                เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-  หมู่ที่  3  บ้านโนนม่วง           นายพรชัยผลาศาสตร์                เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-  หมู่ที่  4  บ้านราษฎร์นิยม       นายสุพรรณ จันทร์พิทักษ์          เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-  หมู่ที่  5  บ้านชาติ                 นายสุดสาคร  อัตโน                 เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-  หมู่ที่  6  บ้านโนนจิก             นายทองคูณควรชม                  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-  หมู่ที่  7  บ้านหนองคู             นายพงค์พันธ์จันทะนันท์            เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-  หมู่ที่  8  บ้านขยอม              นายศุภเศรษฐ์สุจริตภักดี            เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-  หมู่ที่  9  บ้านคำพระ             นายอมรชัย  ศรีสมุทร               เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-  หมู่ที่  10  บ้านชาติเจริญ        นายแสวง   วินทะไชย              เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-  หมู่ที่  11  บ้านนิยมใหม่         นายฉลาด  โคตะลุนาม             เป็นผู้ใหญ่บ้าน
-  หมู่ที่  12  บ้านนานวล           นายเทิดศักดิ์  โยคะวัตร์            เป็นกำนันตำบลนานวล
-  หมู่ที่  13  บ้านมุจรินทร์         นายประจบ  สุดาเดช                เป็นผู้ใหญ่บ้าน

5.   ประชากร
           ตำบลนานวล มีประชากรทั้งสิ้น   4,648 คน  แยกเป็น  ชาย 2,337  คน  หญิง 2,311 คน
 มีจำนวนครัวเรือน   1,151  ครัวเรือน เฉลี่ยครัวเรือนละ 4.03 คน
 
ตารางจำนวนประชากร  แยกตามหมู่บ้าน
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนประชากรทั้งหมด จำนวนหลังคาเรือน
(หลังคา)
ชาย หญิง รวม
1 บ้านนานวล 148 131 279 69
2 บ้านคำพระ 262 241   503 127
3 บ้านโนนม่วง 253 248 501 142
4 บ้านราษฎร์นิยม 80 80 160 40
5 บ้านชาติ 279 257 536 132
6 บ้านโนนจิก 165 183 348 83
7 บ้านหนองคู 178 203 381 87
8 บ้านขยอม 91 88 179 37
9 บ้านคำพระ 194 195 389 107
10 บ้านชาติเจริญ 250 266 516 121
11 บ้านนิยมใหม่ 107 107 214 49
12 บ้านนานวล 218 196 414 104
13 บ้านมุจรินทร์ 112 116 228 53
รวม 2,337 2,311 4,648 1,151
 
ตารางแสดงจำนวนประชากรแยกตามอายุ
 
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
1- 9 ปี 262 253 515
10-19 ปี 366 310 676
20-29 ปี 332 322 654
30-39 ปี 409 368 777
40-49 ปี 416 416 832
50-59 ปี 243 259 502
60-69 ปี 172 185 357
70 ปีขึ้นไป 137 198 335
รวม             2,337               2,311               4,648


 
View : 1069