องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองคลัง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเพ็ญพร ปัตตาเทสัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
080-248-8102

นางสาวไอรดา ชมภูวิเศษ
เจ้าพนักงานพัสดุ
095-198-1721

นางสาวอารีรัตน์ กำปันโน
ผช.จพง.การเงินและบัญชี

นางสาวจรัสศรี อัตะโน
ผช.จพง.พัสดุ

นายสุพิชัย อุทก
ผช.จพง.ธุรการ

นางสาววิมลวรรณ จันทะมา
ผช.จพง.การคลัง