องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองคลัง

นางสาวศิริพันธ์ สาลัง
หัวหน้าส่วนการคลัง

นางสาวอารีรัตน์ กำปันโน
ผช.จพง.การเงินและบัญชี

นางสาวจรัสศรี อัตะโน
ผช.จพง.พัสดุ

นางสาวรติยา แก่นแจ่ม
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

นายสุพิชัย อุทก
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล

นางสาวเพ็ญพร ปัตตาเทสัง
ผช.จนท.การคลัง