องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ประชุมเรื่องแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล เป็นประธานเปิดประชุมเรื่องแนวทาง... วันที่ 31 ส.ค. 66 (ดูู 13)

โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันนี้ (30 สิงหาคม 2566) เวลา 09.30 น. ดร.บุญเพ็ง ... วันที่ 31 ส.ค. 66 (ดูู 12)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุส... วันที่ 28 ส.ค. 66 (ดูู 14)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (วันที่ 24 กรกฎาคม 2566) ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ร่วมลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ... วันที่ 18 ส.ค. 66 (ดูู 20)

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" (ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์)

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวลจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าสิริก... วันที่ 18 ส.ค. 66 (ดูู 16)

​ "โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลนานวล ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566"

"โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลนานวล ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566" วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ สนามโรงเรียนบ... วันที่ 11 ส.ค. 66 (ดูู 18)

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมษา 28 กรกฎาคม 2566

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมษา 28 กรกฎา... วันที่ 3 ส.ค. 66 (ดูู 19)

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานเปิดงานโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ... วันที่ 18 ก.ค. 66 (ดูู 26)

โครงการรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 20 – 28 มิถุนายน 2566 ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล มอบหมายให้งานสาธารสุขลงพื้นที... วันที่ 10 ก.ค. 66 (ดูู 40)

การปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

การปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ดร.บุญเพ... วันที่ 6 ก.ค. 66 (ดูู 43)

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่... วันที่ 30 มิ.ย. 66 (ดูู 45)

งานปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอ... วันที่ 29 มิ.ย. 66 (ดูู 53)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อำเภอพนมไ... วันที่ 29 มิ.ย. 66 (ดูู 40)

โครงการ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" (ทำความสะอาดเพื่อลดปริมาณขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อมดอนเหล่าแย้)

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมจิตอาสา "เรา... วันที่ 29 มิ.ย. 66 (ดูู 47)

โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันนี้ 9 มิถุนายน 2566 ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมสร้างภูมิค้... วันที่ 29 มิ.ย. 66 (ดูู 58)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 45 พรรษา 3 มิถุนายน 2566

วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล มอบหมายให้ นายชาตรี มิ่งขวัญทอง หัวห... วันที่ 29 มิ.ย. 66 (ดูู 40)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล เป็นประธานเปิดงาน โครงการอบรมคุณธรรมจริย... วันที่ 29 มิ.ย. 66 (ดูู 41)

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2566)????????

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2566) วันนี้ 26 พฤษภาคม 2566 ดร.บ... วันที่ 29 มิ.ย. 66 (ดูู 46)

ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อำเภอพนมไพ... วันที่ 28 มิ.ย. 66 (ดูู 47)

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

วันนี้ 11 พฤษภาคม 2566 ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล มอบหมายให้งานสาธารณสุข ลงพื้นที่บริการฉี... วันที่ 28 มิ.ย. 66 (ดูู 53)