องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง

ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา อบต.นานวล เจ้าหน้าที่ อบต.นานวล ... วันที่ 1 มี.ค. 66 (ดูู 13)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อำเภ... วันที่ 23 ธ.ค. 65 (ดูู 39)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบสานพระราชดำริและเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใ... วันที่ 14 ธ.ค. 65 (ดูู 47)

โครงการฝึกอบรมและรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566

**โครงการฝึกอบรมและรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566** ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานว... วันที่ 7 พ.ย. 65 (ดูู 80)

โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการ... วันที่ 20 ต.ค. 65 (ดูู 79)

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล เป็นประธานเปิดประชุมคณะอนุกรรมการ... วันที่ 11 ต.ค. 65 (ดูู 84)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลนานวล ปี 2565

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลนานวล ปี 2565 วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหาร... วันที่ 22 ก.ย. 65 (ดูู 225)

โครงการฝึกอบรมวินัยของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวินั... วันที่ 22 ก.ย. 65 (ดูู 91)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการนำของ ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การ... วันที่ 16 ก.ย. 65 (ดูู 118)

รณรงค์ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

วันที่ 16 กันยายน 2565 ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล มอบหมายให้งานสาธารณสุข ลงพื้นที่ร่ว... วันที่ 16 ก.ย. 65 (ดูู 96)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน ในเทศกาลเข้าพรรษา ประ... วันที่ 16 ก.ย. 65 (ดูู 96)

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล มอบหมายให้นายสำรวย กำใลทอง ร... วันที่ 8 ก.ย. 65 (ดูู 130)

"โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ประจำปี 2565”

โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ว... วันที่ 26 ส.ค. 65 (ดูู 113)

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาพดีมีพัฒนาการตามวัย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล เป็นประธานเปิดงาน "โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเ... วันที่ 25 ส.ค. 65 (ดูู 86)

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่... วันที่ 24 ส.ค. 65 (ดูู 104)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล... วันที่ 23 ส.ค. 65 (ดูู 94)

โครงการความต้องการของชุมชน/ประชาชน แผนการบริหารจัดการน้ำภายในตำบลนานวล

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหนัาสำนักปลัด ผอ.ก... วันที่ 23 ส.ค. 65 (ดูู 95)

โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปร... วันที่ 23 ส.ค. 65 (ดูู 147)

ประชุมการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.บุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล เป็นประธานเปิดประชุมการดำเนินงาน... วันที่ 23 ส.ค. 65 (ดูู 104)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล... วันที่ 23 ส.ค. 65 (ดูู 90)