องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองช่าง

นายสนธยา ยังมี
ผู้อำนวยการกองช่าง
062-397-8539

นายพงษ์พิทักษ์ อินทวี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายณัฐพงษ์ ทองทิพย์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายวีระศักดิ์ กัสนุกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเชิดวงค์ ชุมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ