องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
นักบริหารงาน อบต.

นางสาวมีนา สัตนันท์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.นานวล
061-145-0664

นางสาวมีนา สัตนันท์
รองปลัด อบต.นานวล
061-145-0664