องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
นักบริหารงาน อบต.

นายมนตรี เกียรติพันธ์
ปลัด อบต.

นางสาวมีนา สัตนันท์
รองปลัด อบต.