องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักปลัด

นายชาตรี มิ่งขวัญทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
094-362-5649

นายสัตรัตน์ บัวแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
087-216-1893

นางสาวสิริอาภา ยันตะกนก
นักทรัพยากรบุคคล
088-420-7114

นางสาวธารารัตน์ มิตรอุดม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
098-462-2476

นางสมพร สมชื่อ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
081-185-9634

นางอุทัยวรรณ มรรคนันท์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางรุ่งทิพย์ กุนิกากร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายรณชิต ชุมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสาวศิริพรทิพย์ นามณีวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจีรภา ถานัดดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวลำไย วิเศษศรี
คนงานทั่วไป

นางสาวทิพย์สุคนธ์ สุจริตภักดี
คนงานทั่วไป

นายทวี ราศี
นักการภารโรง

นายโสภณ งามบุญวงษ์
พนักงานขับรถยนต์