องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักปลัด

นายชาตรี มิ่งขวัญทอง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวอำนวยพร แพงสกล
นักวิชาการศึกษา

นางอุบล เนตรวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวสิริอาภา ยันตะกนก
บุคลากร

นายสัตรัตน์ บัวแก้ว
นักพัฒนาชุมชน

นายศุภวัตร นามบุญเรือง
จนง.ป้องกันฯ

นางสมพร สมชื่อ
ผช.จพง.สาธารณะสุขชุมชน

นางสาวละมัย สุวรรณกูฎ
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและอนุบาล

นายทวี ราศรี
นักการภารโรง

นายฐิติกร ถานัดดี
พนักงานขับรถ

นายพสิษฐ์ เสือไธสง
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์

นางสาวศิริพรทิพย์ นามณีวงค์
ผช.จนท.ธุรการ

นางสาวลำไย วิเศษศรี
คนงานทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีธนพงษ์ ธงศรี
ผู้ดูแลเด็ก

นายรณชิต ชุมภู
ผช.จนท.ป้องกันฯ

นางกนกพรรณ เนตรวงษ์
ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน

นางรุ่งทิพย์ กุนิกากร
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

นางสาววิมลวรรณ จันทมา
พนักงานทั่งไป