องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักปลัด

นายชาตรี มิ่งขวัญทอง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายสัตรัตน์ บัวแก้ว
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวอำนวยพร แพงสกล
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสิริอาภา ยันตะกนก
บุคลากร

นายศุภวัตร นามบุญเรือง
จนง.ป้องกันฯ

นางอุบล เนตรวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวละมัย สุวรรณกูฎ
ครู

นายทวี ราศรี
นักการภารโรง

นายฐิติกร ถานัดดี
พนักงานขับรถ

นางสมพร สมชื่อ
ผช.จพง.สาธารณะสุขชุมชน

นายพสิษฐ์ เสือไธสง
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์

นางสาวศิริพรทิพย์ นามณีวงค์
ผช.จนท.ธุรการ

นางสาวลำไย วิเศษศรี
คนงานทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีธนพงษ์ ธงศรี
ผู้ดูแลเด็ก

นายรณชิต ชุมภู
ผช.จนท.ป้องกันฯ

นางกนกพรรณ เนตรวงษ์
ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน

นางอุทัยวรรณ มรรคนันท์
ผช.จพง.วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางรุ่งทิพย์ กุนิกากร
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

นางสาววิมลวรรณ จันทมา
พนักงานทั่งไป