องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักปลัด

นายชาตรี มิ่งขวัญทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
094-362-5649

นายสัตรัตน์ บัวแก้ว
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวสิริอาภา ยันตะกนก
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวธารารัตน์ มิตรอุดม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสมพร สมชื่อ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางอุทัยวรรณ มรรคนันท์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางรุ่งทิพย์ กุนิกากร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายรณชิต ชุมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสาวศิริพรทิพย์ นามณีวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจีรภา ถานัดดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวลำไย วิเศษศรี
คนงานทั่วไป

นางสาวทิพย์สุคนธ์ สุจริตภักดี
คนงานทั่วไป

นายทวี ราศี
นักการภารโรง

นายโสภณ งามบุญวงษ์
พนักงานขับรถ

นายปฏิภาณ เทียมคำ
พนักงานขับรถ