องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนานวลได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 13 หมู่บ้าน (หมู่ 1 - หมู่ 13) ระหว่างวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2565 

  
 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 22 มีนาคม 65 View : 354
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :