องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 15 พ.ค. 62 1
แบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 15 พ.ค. 62 0
โครงการลงท่อระบายน้ำ คสล.่จำนวน 7 โครงการ 13 มี.ค. 62 16
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 9 ส.ค. 61 102
แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนของอบต.นานวล 19 มิ.ย. 61 100
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.นานวล 14 ก.พ. 61 92
การประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 ต.ค. 60 96
รายละเอียดการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 ต.ค. 60 98
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังหมู่ที่ 8 16 ต.ค. 60 98
​โครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังหมู่ที่ 4 16 ต.ค. 60 91
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 11 16 ต.ค. 60 84
28 กรกฎาคม 2560 มหามงคล 29 ก.ค. 60 110
6 ขั้นตอน "การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ของ อปท. 31 มี.ค. 60 106
ภาพ infographics ไอโอดีน 18 พ.ย. 59 152
ประกาศขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด 19 ก.ย. 59 175
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 15 ก.ค. 59 164
วันอนุรักษ์มรดกไทยและนคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 ม.ย. 59 164
สมุดภาพ infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน 23 มี.ค. 59 170
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 17 มี.ค. 59 130
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 24 ต.ค. 58 132
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ2558 ณ หนองนาม่อง ในวันที่ 21 ส.ค.2558 18 ส.ค. 58 161
ขอเชิญร่วมปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ หนองนาม่อง 14 ส.ค. 58 113
ขอเชิญร่วมงานประเพณี 20 ก.พ. 58 135
ขอเชิญชวนชำระภาษีตามกำหนด 10 ก.พ. 58 115
9 ยุทธศาสตร์ 12 ค่านิยมหลักคนไทย 3 ก.ย. 57 1154
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 8 ส.ค. 57 595
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 22 ก.ค. 57 504
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. 20 ธ.ค. 56 202
ครม.อนุมัติหยุดยาวปีใหม่ 5 วัน เริ่มตั้งแต่ 28 ธ.ค.56-1 ม.ค.57 เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวปีใหม่ 19 ธ.ค. 56 238
งานมหกรรมอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2557 19 ธ.ค. 56 255