องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: 9 ยุทธศาสตร์ 12 ค่านิยมหลักคนไทยตามที่จังหวัดได้ขอความร่วมมือในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวทาง 9 ยุทธศาสตร์ 12 ประเด็นปัญหา โดยต้องนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และมีการพัฒนาแบบองค์รวม สร้างความสมดุลในด้านคน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง คสช. กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 คือ สังคมจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เสมอภาค เป็นธรรม
 
9 ยุทธศาสตร์
 
             1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
             2. การพัฒนาคนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
             3. การสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
             4. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตและมีคุณภาพยั่งยืน
             5. การสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
             6. การจัดการทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
             7. การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
             8. การปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงอย่างทัดเทียมในอาเซียนและประชาคมโลก
             9. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการทุจริตอย่างยิ่งยืน
 
12 ค่านิยมหลักของคนไทย
 
             1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
             2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
             3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง
             4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน
             5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
             6. มีศีลธรรม หวังดีต่อผู้อื่น
             7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตย
             8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
             9. ปฏิบัติตามพระราชดำรัส
             10. ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
             11. ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ
             12. คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

 
 

วันที่ : 3 กันยายน 57   View : 1110
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ2558 ณ หนองนาม่อง ในวันที่ 21 ส.ค.2558   (ดู 125)
งานมหกรรมอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2557  (ดู 225)
ครม.อนุมัติหยุดยาวปีใหม่ 5 วัน เริ่มตั้งแต่ 28 ธ.ค.56-1 ม.ค.57 เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวปีใหม่  (ดู 209)
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ.  (ดู 170)
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557  (ดู 475)
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557  (ดู 562)
9 ยุทธศาสตร์ 12 ค่านิยมหลักคนไทย  (ดู 1110)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :