องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 25601.กำหนดวันลงทะเบียน 1-30 พฤศจิกายน 2558
2.เริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป จะได้รับทุกเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้น บันไดสำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้
     อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท
     อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท
     อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท
     อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
3.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    3.1มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
    3.2สำหรับปีงบประมาณ 2560 นี้ ผู้สูงอายุต้องเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2499
    3.3ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่ ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ เป็นประจำยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบกรุงเทพมหานคร
4.หลักฐานประกอบการจดทะเบียน มีดังนี้
    4.1บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนา
    4.2ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
    4.3สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับผู้ประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร
        กรณีไม่สามารถมาจดทะเบียนด้วยตัวเองได้ ผู้สูงอายุสามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นแทนได้
    4.4 หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ(กรณียื่นแทน)
5.การแจ้งความจำนงรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
    5.1 รับเงินสดด้วยตนเอง
    5.2 รับเงินสดโดยบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
    5.3โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของผู้มีสิทธิฯ
    5.4โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  ตามวันเวลาราชการ

 
วันที่ : 24 ตุลาคม 58   View : 109
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ2558 ณ หนองนาม่อง ในวันที่ 21 ส.ค.2558   (ดู 125)
งานมหกรรมอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2557  (ดู 226)
ครม.อนุมัติหยุดยาวปีใหม่ 5 วัน เริ่มตั้งแต่ 28 ธ.ค.56-1 ม.ค.57 เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวปีใหม่  (ดู 209)
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ.  (ดู 170)
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557  (ดู 475)
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557  (ดู 562)
9 ยุทธศาสตร์ 12 ค่านิยมหลักคนไทย  (ดู 1110)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :