องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง

 เรื่อง       ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง  ลงวันที่
18 เมษายน 2561

 ตามคำสั่งที่ 184/2561 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 11 โครงการ นั้น

               บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้
วันที่ : 20 เมษายน 61   View : 292
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :