องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: สอบราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 โครงการ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 โครงการ ดังต่อไปนี้
 
1.โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาหมู่บ้านคำพระ หมู่ 9 สถานที่ก่อสร้างพื้นที่บ้านคำพระ หมู่ 9 ปริมาณงานวางท่อจ่ายน้ำประปา PVC ภายในหมู่บ้าน ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 1,980 เมตร หรือจำนวนไม่น้อยกว่า 495 ท่อน เชื่อมต่อให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน ตามแบบ อบต.กาหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 196,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 
2.โครงการปรับปรุงอาคาร ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนานวล ตามแบบเลขที่ รอ.81003/3/2557 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 172,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


 
 1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนานวลเรื่อง สอบราคาจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2557 จานวน 2 โครงการ  

 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการขยายเขตจาหน่ายน้าประปา บ้านคาพระ หมู่ 9
 
 
3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนานวล
 

วันที่ : 3 กันยายน 57   View : 238
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :