องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24 ต.ค. 62 13
ปรับปรุงพื้นอาคารหอประชุมเอนกประสงค์อบต.นานวล 13 มี.ค. 62 96
โครงการเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 3 โครงการ 13 มี.ค. 62 77
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิก หมู่ที่ ๖ 7 ก.พ. 62 123
ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หม่ 6 20 ธ.ค. 61 146
ประกาศจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน 11 ธ.ค. 61 141
ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบดครงการก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก หมู่ 6 11 ธ.ค. 61 130
แผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2562 11 ต.ค. 61 166
ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง 20 ม.ย. 61 401
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 20 ม.ย. 61 268
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์อบต.นานวล 27 ก.พ. 61 172
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาดครงการขยายผิวจราจร 13 ก.พ. 61 161
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด่อสร้างหอประชุม 2 ก.พ. 61 164
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1 ก.พ. 61 200
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประปาหมู่๘ 8 ม.ค. 61 203
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประปาหมู่๙ 8 ม.ค. 61 156
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประปาหมู่ ๑๒ 8 ม.ค. 61 152
ประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ม,12 บ้านนานวล 20 ธ.ค. 60 155
ประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ม,9 บ้านคำพระ 20 ธ.ค. 60 145
ประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-bibbing) ม,8 บ้านขยอม 20 ธ.ค. 60 157
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 4 ธ.ค. 60 174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคสล.ม.2 ,3,10 1 ธ.ค. 60 153
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามรายงานกันเงิน 1 ธ.ค. 60 169
ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางตามรายงานกันเงิน 6 โครงการ 1 ธ.ค. 60 154
แบบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (แบบผด.5) 1 พ.ย. 60 163
แผนจัดหาพัสดุปี 61 30 ต.ค. 60 150
เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง วันที่ 2 มีนาคม 2560 16 ต.ค. 60 174
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลว..24 กุมภาพันธ์ 2560 16 ต.ค. 60 170
เรื่อง ขออนุมัติแต่่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 8 มิ.ย. 60 181
เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง 8 มิ.ย. 60 173