องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง 20 ม.ย. 61 73
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 20 ม.ย. 61 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์อบต.นานวล 27 ก.พ. 61 15
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาดครงการขยายผิวจราจร 13 ก.พ. 61 20
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด่อสร้างหอประชุม 2 ก.พ. 61 13
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1 ก.พ. 61 16
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประปาหมู่๘ 8 ม.ค. 61 15
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประปาหมู่๙ 8 ม.ค. 61 13
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประปาหมู่ ๑๒ 8 ม.ค. 61 15
ประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ม,12 บ้านนานวล 20 ธ.ค. 60 17
ประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ม,9 บ้านคำพระ 20 ธ.ค. 60 14
ประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-bibbing) ม,8 บ้านขยอม 20 ธ.ค. 60 14
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 4 ธ.ค. 60 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคสล.ม.2 ,3,10 1 ธ.ค. 60 14
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามรายงานกันเงิน 1 ธ.ค. 60 16
ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางตามรายงานกันเงิน 6 โครงการ 1 ธ.ค. 60 16
แบบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (แบบผด.5) 1 พ.ย. 60 21
แผนจัดหาพัสดุปี 61 30 ต.ค. 60 19
เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง วันที่ 2 มีนาคม 2560 16 ต.ค. 60 23
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลว..24 กุมภาพันธ์ 2560 16 ต.ค. 60 23
เรื่อง ขออนุมัติแต่่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 8 มิ.ย. 60 35
เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง 8 มิ.ย. 60 33
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 8 มิ.ย. 60 27
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนานวลสถานที่ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล 7 มิ.ย. 60 30
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเชล) 4 พ.ย. 59 42
แผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2560 28 ต.ค. 59 33
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 23 พ.ค. 59 50
เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง 23 พ.ค. 59 48
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 23 พ.ค. 59 40
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง 23 พ.ค. 59 36